วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ดำเนินการเก็บตัวอย่าง ชิ้นเนื้อสุกรจากผู้นำสุกรเข้าฆ่า จำนวน 1 รายๆละ 5 ตัวอย่างๆละ 50  กรัม และเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร (Surface swab)  จำนวน 1 โรงฆ่า ๆ ละ 5 จุด เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

21 07 2565 01

21 07 2565 02

21 07 2565 03

21 07 2565 04