สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

ถนนสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์ 0-3681-3495 โทรสาร 0-3681-3496
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

หน่วยงานต้นสังกัด - กรมปศุสัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณะบริหารราชการ - ส่วนภูมิภาค

 

ข้อมูลปริมาณข้าราชการและลูกจ้าง

ข้าราชการ จำนวน 15 คน

พนักงานราชการ จำนวน 18 คน

ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน