วันที่ 19 ก.ค.65 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจติดตามของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามสอดส่องการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสิงห์บุรี โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี ในการนี้ รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหาอุปสรรค์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 แห่ง คือ ทรัพย์พูลศรีฟาร์ม ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

19 07 2565

19 07 2565 1

 

19 07 2565 2

19 07 2565 3

19 07 2565 4