โครงสร้างสำนักงาน

กลุ่ม/ฝ่าย

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 6 อำเภอ 

อ.เมือง
อ.อินทร์บุรี
อ.บางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน
อ.ท่าช้าง
อ.พรหมบุรี

struce

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

 

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
 2. กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์
 3. กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 4. กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
 5. กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
 6. กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์ภายในจังหวัด
 8. ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินงบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารบุคคล งานติดต่อประสานงานทั่วไป

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฯ

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุ สัตว์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 2. จัดทำปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานงบประมาณ
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์
 4. ส่ง เสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 5. ประสาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป
 6. ประเทศ
 7. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลที่ซับซ้อนและการชันสูตร ทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการควบคุมการ ฆ่าสัตว์และจำหน่าย เนื้อสัตว์และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้า ปศุสัตว์แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาการ ผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
 2. วิเคราะห์ ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ กำกับดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ
 4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง