[กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ]  [กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์]  [กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์]  [กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์]มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้สนปศุสัตว์ภายในจังหวัด

ศึกษาวิจัย วิเคราะห์ พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางวิชาการด้านการปศุสัตว

 

 [กลับข้างบน]

 


 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 

 

จัดทำแผน คำขอตั้งงบประมาณ

ติดตามเร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการต่างๆ

งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน

การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ ข้อมูล งานธุรการทั่วไป

ดำเนินงารโครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

 [กลับข้างบน]

 

 


 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

  

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์

กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์

กฎหมายอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์

ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน

การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสนับสนุนทางวิชาการ

ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านสุขภาพสัตว์

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง

 

 [กลับข้างบน]

 

 


 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

กฎหมายว่าด้วยยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ

ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์

พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง

ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้อง

 

[กลับข้างบน]

 

 


 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุคเทคโนโลยี่การผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์

แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในพื้นที่

วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์

ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยี่การปศุสัตว์ประยุกต์

กำหนดกลยุทธ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมสู่เกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

ดำเนินการตามกฏหมาย ว้าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์

กกหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง[กลับข้างบน]

 

 

blue flower

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 

 ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 

blue flowerพันธกิจหน่วยงาน  

พันธกิจของสำนักงาน คือ

  • เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคสัตว์
  • เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ หน่วยผลิตอาหารด้านปศุสัตว์
  • พัฒนาและศึกษาผลกระทบจากฟาร์มปศุสัตว์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตามระเบียบและกฎหมายที่เกียวข้อง
  • พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ หน้าที่ ดูแลงานในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

         1.ศึกษาวิจัยและส่งเสริมงานด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ กำกับควบคุมดูแลการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

         2.จัดหาและดูแลการใช้ชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตลอดจน การจัดหาและใช้น้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม

            2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

            2.2 ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

         3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           3.1 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย