ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> อ่านรายละเอียด