ประกวดราคาซื้อ วัสดุการเกษตร  วัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) >> อ่านรายละเอียด