blue flower

วิสัยทัศน์หน่วยงาน 

 ปศุสัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 

blue flowerพันธกิจหน่วยงาน  

พันธกิจของสำนักงาน คือ

  • เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการป้องกันโรคสัตว์
  • เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สัตว์ หน่วยผลิตอาหารด้านปศุสัตว์
  • พัฒนาและศึกษาผลกระทบจากฟาร์มปศุสัตว์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ตามระเบียบและกฎหมายที่เกียวข้อง
  • พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ หน้าที่ ดูแลงานในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ดังนี้

         1.ศึกษาวิจัยและส่งเสริมงานด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ กำกับควบคุมดูแลการแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

         2.จัดหาและดูแลการใช้ชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตลอดจน การจัดหาและใช้น้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม

            2.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

            2.2 ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

         3. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมและจำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           3.1 ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย