ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรปี 2565 รอบที่ 2/2565

  1. แผนการพัฒนาบุคลากร
    • 1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) >> อ่านรายละเอียด