วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ และให้ความรู้เรื่อวโรคลัมปี สกิน

21 07 2564

news 21 07 2564