วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างโลือดโคเพื่อทดสอบโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,8 และหมู่ที่ 9 ตำบลประศุกและหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยซัน

06 07 2564

news 06 07 2564