ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>> อ่านรายละเอียด