เอกสารผลงานทางวิชาการ เรื่อง ความชุกของการพบผลบวกทางซีรัมต่อเชื้อบรูเซลลาในฟาร์มแพะเนื้อ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2558-2562 (Seroprevalence of brucellosis in meat goat farms in Singburi province during 2015-2019) เลขทะเบียนผลงานวิชาการ : 64(2)-0116(1)-099 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่1 มีนาคม 2565) >> อ่านรายละเอียด