วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิ่งห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารสัตว์ และพาทำ พาใช้ ตามโครงการผลิตอาหารสัตว์ คุณภาพสูงราคาถูกและโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูงหมู่ 1,3 ต.ม่วง หมู่ 7 รายหมู่ 3,7 ต.หัวไผ่ 2 ราย หมู่ 5,7 ต.บางกระบือ 5 ราย เกษตรกร รวม 14 ราย พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ 43ไร่ 2 งานผลิตเพื่อจำหน่ายและใช้เลี้ยงสัตว์ของตนเอง

15 8 66

news 15 8 66