วันที่ 8 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม เฝ้าระวังเชิงรุก หาข่าว สร้างการรับรู้โรคระบาตในสุกร การจัดการฟาร์มที่ตี การทำลายเชื้อโรค และมอบยาฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่นคอกพักสุกรในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ/บางน้ำเชี่ยว ในฟาร์มสุกรรายย่อย จำนวนเกษตรกร 6 ราย จำนวนสุกร 159 ตัว ผลการตรวจเยี่ยมไม่พบสุกรป่วยตายผิดปกติแต่อย่างใด

8 8 66 1

news 8 8 66 1