วันที่ 19 กรกฎคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ ยสิงห์คำ ผู้ว่าราชกรจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอตโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ตร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อม
สำนึกในพรมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม โตยมีนายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรีและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัตกระทรวงกษตรและสหกรณ์ห้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โตยภายในงานได้ให้บริการประชาชนนำสัตวํเลี้ยงมารับการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคชีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความข้าใจและสามารถตูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคษสุนัขบ้า โตยมีประชาชนนำสุนัข-แมว มารับบริการฉี่ดวัคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม 58 ตัว ผ่าตัตทำหมันรวม 52 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 16 ตัว และแมว ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
 
1690106057975
1690106054852