วันที่ 13 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 จุด ภายในโรงฆ่าสุกรอารีทวีทรัพย์ ม.5 ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธี

Surface Swab เพื่อค้นหาโรคระบาดสัตว์ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

13 03 2566 02

13 03 2566 01