วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ตามกิจกรรมพัฒนาการเลี้ยงแพะเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานปลอดภัย งบพัฒนา

จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 30 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิตให้สูงขึ้น พร้อมทั้งยกระดับฟาร์มเลี้ยงแพะให้สู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

และเพื่อส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรสู่การเป็นผู้ผลิตอย่างมืออาชีพและสร้างรายได้อย่างมั่นคงพร้อมนี้ได้มอบยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับให้เกษตรกรไปใช้ในฟาร์มแพะต่อไป พร้อมนี้ ได้มอบประกาศนียบัตร

ให้กับอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

 

07 12 2565 02

07 12 2565 01