วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปสุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบพันธุ์ไก่ดำ ตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำภูพานเพื่อสร้างมูลค่า หลังจากได้มีการฝึกอบรมกลุ่มเกษตรไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์เครือข่ายกระจายพันธุ์ เพิ่มผลผลิต จัดตั้งกลุ่มเกษตรนำร่องเพื่อผลิตและสร้างมูลค่า พร้อมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และสาธิตการผลิตเป็นศูนย์กลางการผลิตและตลาดค้าไก่ดำสิงห์บุรี

ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในการนี้มี นายวิทยา เต่าทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรรับมอบพ่อพันธุ์ไก่ดำ 10 ตัว และแม่พันธุ์ใก่ดำ

100 ตัว พร้อมอาหารระยะปรับตัว เวชภัณฑ์วิตามินบำรุงสุขภาพ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

06 12 2565 02

06 12 2565 01