วันที่ 15 พ.ย.65 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เยี่ยมเยียนกลุ่มเกษตรกรตู้เลี้ยงแพะแปลงใหญ่ เพื่อศิดตามพูดคุย หารือ สอบถาม ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ

และแผนการพัฒนาในการชับเลื่อนในการส่งสริมการเลี้ยงแพะให้เป็นรูปธรรมและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พร้อมทั้งชับเคลื่อนให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

 

15 11 2565 02

15 11 2565 01