ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ ปศุสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์การเรียนรู้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2565 หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผสิตสินค้าเกษตร เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) หมู่ 1

ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เกษตรกร จำนวน 10 ราย

 

14 11 2565 03

 

14 11 2565 04