วันที่ 2 พ.ย.65 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่"สวนศรีวิเชียร"ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ของนายบรรจบ และนางวิลาวรรณ

ชื่นวิทยาพร เพื่อให้กำลังใจและพูดคุยกับเกษตรกรถึงแนวคิดในการทำการเกษตร โดยใช้โมเดล "โคกหนองนาโมเดล" ทำให้ปลอดภัยรอดพ้นจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนพันธุ์พีช น้ำหมัก เวชภัณฑ์ และอื่นๆ ให้แก่เกษตรกรร่วมรับฟังแนวคิดการทำการเกษตร โคกหนองนาโมเดล

02 11 2565 02

02 11 2565 01