วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย สนับสนุนหญ้าแห้ง

จำนวน 1,100 ก.ก. แร่ธาตุก้อน จำนวน 11 ก้อน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 11 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จำนวน 33 ราย แพะ 29 ราย โคเนื้อ 3 ราย กระบือ 1 ราย

21 10 65 07

21 10 65 08