วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์  จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หอการค้าจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน ๒ แห่ง แบ่งเป็นโรงฆ่าสุกร ๑ แห่ง โรงฆ่า โค-กระบือ ๑ แห่ง อำเภอค่ายบางระจัน โรงฆ่าสุกร จำนวน  ๒ แห่ง  และตรวจประเมิน  เพื่อพิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตโรงฆ่าสุกร ในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยหลังจากการลงพื้นที่คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาผลการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ ดังกล่าวฯ

18 05 2565 01

18 05 2565 02

18 05 2565 03

18 05 2565 04