วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอาศวยุช  ไหลสกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการ  เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมพรหมบุรี ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์ แผนการประเมิน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

08 04 2565 01

08 04 2565 02

08 04 2565 03