วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09:30น. คณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดตาม การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่โรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี จำนวน 2 แห่ง แบ่งเป็นโรงฆ่าสุกร 1 แห่ง โรงฆ่า โค-กระบือ 1 แห่ง และอำเภอบางระจัน เป็นโรงฆ่าสุกร จำนวน 3 แห่ง

23 03 65 01

23 03 65 02