โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ออกดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตำบลละ 1 แห่ง จำนวนตัวอย่างๆละ 50 กรัม ในพื้นที่ 8 ตำบล อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

14 03 65 02

14 03 65 01