วันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ดำเนินการมอบวัสดุการเกษตร ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี เกษตรกร 35 ราย และโครงการพัฒนาฟาร์มแพะมาตรฐาน(GAP)สู่ฟาร์มสาธิตแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี เกษตรกร 3 ราย โดยสนับสนุนวัสดุการเกษตรตามโครงการฯเพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีการพัฒนายกระดับฟาร์มแพะเข้าสู่ฟาร์มแพะอินทรีย์วิถีสิงห์บุรี และเป็นผู้ผลิตแพะอย่างมืออาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง เพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงแพะให้มีความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการและเชื่อมโยงตลาดการค้ากับต่างประเทศทำให้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

28 01 65 1

28 01 65 2

28 01 65 3

28 01 65 4

28 01 65 5

28 01 65 6

28 01 65 7