นที่ 1 เมษายน 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดตามการ ก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏกรทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555

01 04 2564

news 01 04 2564