วันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK

25 03 2564

news 25 03 2564