วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรรุ่นที่ 1 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

22 03 2564

news 22 03 2564