วันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด

04 03 2564

news 04 03 2564