ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 60 รอบที่ 2

แจ้งผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/60 โดยวิธีการอบรม

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี