ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 59 รอบที่ 2

แจ้งผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/59 โดยวิธีการอบรม

หลักฐานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหน่วยงาน