วันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าช้ง จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเก็บตัวอย่างสิ่งแวตล้อม ในฟาร์มเลี้ยงสุกร เพื่อฝ้าระวังปัองกันและควบคุมรคอหิวาต์สุกร จำนวน 1 แห่งจำนวน 2 ตัวอย่าง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบล โพประจักษ์ อำเกอ ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

15 8 66 t1

news 15 8 66 t