วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตำเนินการเก็บตัวอย่างตามโครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ 2566 โตยการเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภายในโรงฆ่าสุกร (Surface swab) จำนวน 1 โรงฆ่า 10 จุด ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ม.4 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

10 7 66

news 10 7 66