วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนยศ นงบาง ปสุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ปศุสัตว์อำเภอค่ายบางระจัน ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูงโดยคัดเลือกหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย เลือกชนิดสินค้า

เกษตรหญ้าแพงโกล่า ในการขับเคลื่อน ในการนี้ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่าร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ

หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

23 02 2566 02

23 02 2566 01