วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุ่มตรวจจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ตำบลน้ำตาล และโรงเรียนวัดเสือข้าม ตำบลประสุข อำเภออินทร์บุรี จังหวัีดสิงห์บุรี ผลการติดตาม ปริมาณผลิตภัณฑ์นมเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน คุณภาพนมปกติ การเก็บรักษานมถูกต้อง

16 06 65 02

16 06 65 01