วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ออกตรวจเยี่ยมเกษตกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยสร้างรับรู้โรคระบาดในสุกรและเฝ้าระวังโรคให้คำปรึกษา แนวทาง ขั้นตอนในการลงเลี้ยงสุกรใหม่กับเกษตรกร พื้นที่หมู่ 3,5 ตำบลบ้านหม้อ และหมู่ 1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวนเกษตกรผู้เลี้ยงสุกร 6 ราย จำนวนสุกร 174 ตัว สถานการณ์ปกติ

23 02 22 03

23 02 22 04