วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องโรงชำแหละและแปรรูปสุกรแบบสำเร็จรูป(เทศบาลเมืองสิงห์บุรี)

03 05 2564

news 03 05 2564