ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรปี 2566 รอบที่ 2/2566

  1. แผนการพัฒนาบุคลากร
  2. หลักฐานการวางแผน
  3. หลักฐานการดำเนินงาน
  4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนประกอบด้วย
  5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์