ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรปี 2565 รอบที่ 1/2565

  1. แผนการพัฒนาบุคลากร
  2. หลักฐานการวางแผน
  3. หลักฐานการดำเนินงาน
  4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนประกอบด้วย
  5. หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์