ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรปี 2561 รอบที่ 2/2561

การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(COP)