วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสิงห์บุรี ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สุ่มตรวจจำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธ์แก้วนพคุณ และโรงเรียนวัดพรหมสาคร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัีดสิงห์บุรี ผลการติดตาม ปริมาณผลิตภัณฑ์นมเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน คุณภาพนมปกติ การเก็บรักษานมถูกต้อง

20 06 65 02

20 06 65 01