วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 แห่ง

26 01 2564

news 26 01 2564