ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร  :  การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 >> อ่านรายละเอียด