ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ปี 60 รอบที่ 1

 

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี