ว่าง
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ฯ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
pramin
Jiraporn
045
Asawayut
 satapron
 นายประมินทร์  อ่อนคำ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
น.ส.จิราภรณ์ ศิริมงคล 
จพง.ธุรการชำนาญงาน

น.ส.ณัฏฐนันท์ ท้วมสุวรรณ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

นายอาศวยุช ไหลสกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 นายสถาพร ทรงประเสริฐ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
napapan Navaporn 010
นางสาวนภพรรณ พ้นภัย

นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

น.ส.จุฑามาศ ทองรักษ์
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวนวพร กรรำ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายชาญชัย ไชยวงศ์ 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นางวัชรินทร์ ตั้งพรหมจรรย์ 
จพง.สัตวบาลชำนาญงาน
031  
นายประยูร ตรีโชคสุวรรณ 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ว่าง นางสาวอัฉรา ฉายา
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)

นางปิยวรรณ อ่อนคำ 
นักวิชาการสัตวบาล 
(พนักงานราชการ)

 
18 10 3
 
นางพิมประไพ พูลศรี 
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
(พนักงานราชการ)
นายสมพร บุตรพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายเนติธรรม รุ่งวัฒนพัฒน์
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.พิสมัย ประสมสัตย์
นักวิชาการสัตวบาล 
(พนักงานราชการ) 
 
นายสมศักดิ์ กลั่นสกุล
พง.รักษาความปอดภัย
 
030
 
นางสาวรัชนีกร พึ่งกระจ่าง 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
 น.ส.ยุวนุช ฟักโต
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.อนงค์ ผารัตน์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 6 อำเภอ

 

 

อำเภอเมือง
อำเภออินทร์บุรี
อำเภอบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน
อำเภอพรหมบุรี
อำเภอท่าช้าง
nuttaput
 
นายสุทัศน์ โสไกร
ปศุสัตว์อำเภอ
นายณัฎฐพัชร บุญมีเกษมสันต์
ปศุสัตว์อำเภอ
นายจตุรงค์ เหลือจ้อย 
ปศุสัตว์อำเภอ
น.ส.อัมพา รอดระรัง
ปศุสัตว์อำเภอ
นายนรินทร์ สุขทอง
ปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี 
นายสุพิชญ์ มงคลปทุมรัตน์
ปศุสัตว์อำเภอ
 
น.ส.จุฑารัตน์ บุญมากจุ้ยสิห์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.นงลักษ์ ยอดเงิน
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสำอางค์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายอุเทน เอี่ยมกลั่น
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายฉนันท์ วงษ์ลุน
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ) 
นายพงศกร อานมณี 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
 
 

 

 
นางอัญชลี เจริญสุข 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
นายสราวุธ วงษ์บุญรอด
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
    นางสาวนิตยา กุลวงศ์
จพง.สัวตบาล
(พนักงานราชการ)