2560 01 30b 003

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ประกาศนโยบายเกษตรแปลงใหญ่อาชีพโคนมไทยมั่นคงยั่งยืน” วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 

2560_01_30b_001.JPG 2560_01_30b_002.JPG 2560_01_30b_003.JPG

2560_01_30b_004.JPG 2560_01_30b_005.JPG 2560_01_30b_006.JPG

2560_01_30b_007.JPG 2560_01_30b_008.JPG 2560_01_30b_009.JPG

2560_01_30b_010.JPG 2560_01_30b_011.JPG 2560_01_30b_012.JPG

2560_01_30b_013.JPG 2560_01_30b_014.JPG