samart
 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ฯ
กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
002
นายณรงค์ฤทธิ์ สุวรรณโชติ
สัตวแพทย์อาวุโส
น.ส.จิราภรณ์ ศิริมงคล 
จพง.ธุรการชำนาญงาน
นายปรีดา ถาวรประดิษฐ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายอาศวยุช ไหลสกุล
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นายสุรชัย ปานทอง 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
น.ส.จุฑามาศ ทองรักษ์
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.ณัฎฐนันท์ ท้วมสุวรรณ 
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

นายชาญชัย ไชยวงศ์ 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นางวัชรินทร์ ตั้งพรหมจรรย์ 
จพง.สัตวบาลชำนาญงาน
 
นายประยูร ตรีโชคสุวรรณ 
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวปราณิสา มั่นคง
นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวอัฉรา ฉายา
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)

นางปิยวรรณ อ่อนคำ 
นักวิชาการสัตวบาล 
(พนักงานราชการ)

 
 
นางพิมประไพ พูลศรี 
จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
(พนักงานราชการ)
นายสมพร บุตรพรม
พนักงานขับรถยนต์
นายเนติธรรม รุ่งวัฒนพัฒน์
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.พิสมัย ประสมสัตย์
นักวิชาการสัตวบาล 
(พนักงานราชการ) 
 
 
นางสาวรัชนีกร พึ่งกระจ่าง 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายสมใจ ปานอินทร์
พนักงานทั่วไป
น.ส.ยุวนุช ฟักโต
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.อนงค์ ผารัตน์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
 

นายสมศักดิ์ กลั่นสกุล

พง.รักษาความปลอดภัย

     

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 6 อำเภอ

 

 

อำเภอเมือง
อำเภออินทร์บุรี
อำเภอบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน
อำเภอพรหมบุรี
อำเภอท่าช้าง
นายสุทัศน์ โสไกร
ปศุสัตว์อำเภอ
นายสุพิชญ์ มงคลปทุมรัตน์
ปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี
นายจตุรงค์ เหลืองจ้อย 
ปศุสัตว์อำเภอ
น.ส.อัมพา รอดระรัง
ปศุสัตว์อำเภอ
นายจิรวัฒน์ วิเศษชลหาร
ปศุสัตว์อำเภอ
นายชาญชัย ไชยวงศ์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอท่าช้าง
 
น.ส.จุฑารัตน์ บุญมากจุ้ยสิห์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
น.ส.นงลักษ์ ยอดเงิน
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายพงศกร อานมณี 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายอุเทน เอี่ยมกลั่น
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
นายฉนันท์ วงษ์ลุน
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ) 
นางสาวอมรรัตน์ อ่อนสำอางค์ 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
 
 

 
นางอัญชลี เจริญสุข 
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
 
นายสราวุธ วงษ์บุญรอด
จพง.สัตวบาล 
(พนักงานราชการ)
    นางสาวนิตยา กุลวงศ์
จพง.สัวตบาล
(พนักงานราชการ)